Polityka prywatności

Artystyczna pracownia Zewecki Art

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych?


Administratorem Twoich danych osobowych jest Andrzej Żewecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Żewecki „Żewecki” (NIP: 6792713203). Moje dane kontaktowe to adres pracowni: ul. Szlak 14b/2, 31-161 Kraków oraz adres e-mail: vao@op.pl, zewecki@wp.pl, biuro@zewecki.pl.


W jakim celu i przez jaki okres będą przetwarzane Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)  wykonania umowy o dzieło plastyczne oraz rękodzieło - przez czas wykonywania umowy oraz jej rozliczenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1),
b) wykonania ciążących na mnie prawnych obowiązków, polegających na przechowywaniu
dokumentacji rozliczeniowej - przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów polegających na udzielaniu odpowiedzi
na pytania dotyczące mojej działalności oraz na przechowywaniu danych niezbędnych
do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania naszej korespondencji oraz
przedawnienia roszczeń wynikających z przetwarzania danych oraz umowy o dzieło (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Kto może mieć dostęp do Twoich danych osobowych?


Twoje dane zostaną udostępnione dostawcy przesyłek pocztowych odpowiedzialnemu za doręczenie
Ci zamówionego dzieła. Ponadto mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym dla mnie usługi
rachunkowe oraz usługi poczty elektronicznej. Z uwagi na korzystanie przez administratora z usługi
poczty elektronicznej świadczonych przez „Onet”, "Wp" "Zewecki.pl", dane osobowe mogą być przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się
w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy
Shield) w ramach programu ustanowionego na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. lub zobowiązanie do stosowania standardowych klauzule umownych
ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, dostępnych pod adresem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?


Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia a także do ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną
sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych w celu realizacji moich prawnie uzasadnionych
interesów.

Jeżeli Twoim zdaniem dotyczące Ciebie dane osobowe są przeze mnie przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Czy podanie danych jest obowiązkowe?


Podanie przez Ciebie danych nie jest wymagane przepisami prawa, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o dzieło plastyczne oraz rękodzieło. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).